วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

แนวทางการรายงานผลการตรวจสอบร่องรอย เอกสาร หลักฐาน ประกอบการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21 ตำแหน่งครู

แนวทางการรายงานผลการตรวจสอบร่องรอย เอกสาร หลักฐาน ประกอบการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21 ตำแหน่งครู

แนวทางการจัดเตรียม รวบรวมร่องรอย เอกสาร หลักฐานเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว 21 มีแนวทางดังนี้

 1. ศึกษา อ่านและตีความในเอกสาร “คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 อย่างละเอียด
 2. เข้ารับการอบรมและพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์อย่างถ่องแท้ รวมถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายทางสังคมซึ่งได้มีผู้ก่อตั้งจำนวนมาก
 3. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลา “5 ปีนับถึงวันยื่นคำขอ” และ “5 ปีการศึกษา”
 4. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยต่าง ๆ ที่ต้องใช้ตามประเด็นที่กำหนดใน วฐ. 1 และต้องมีการลงนามรับรองเอกสาร หลักฐานโดย (1) ผู้ขอรับการประเมิน และ (2) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทุกแผ่นเพื่อที่จะส่งไปประกอบกับ วฐ. 1
 5. ร่องรอย เอกสาร หลักฐานประกอบการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) เป็นรายปีการศึกษาเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21 ตำแหน่งครู โดยผู้ขอรับการประเมินและคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ
 6. ศึกษาเอกสาร “รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู จำแนกตามระดับคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในวิทยฐานะที่ผู้ขอรับการประเมินยื่นขอมีและหรือเลื่อนวิทยฐานะ
 7. ศึกษาและตีความระดับคุณภาพที่ผู้ขอรับการประเมินจะยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะว่าประเด็นคุณภาพ (Rubric) ในแต่ละประเด็นตามระดับคุณภาพและตัวชี้วัดว่าจะมีร่องรอบ เอกสาร หลักฐานอะไรบ้างที่จะแสดงให้เห็นถึงหรือยืนยันระดับคุณภาพนั้น ๆ ร่องรอย เอกสาร หลักฐานแต่ละประเด็นในแต่ละระดับคุณภาพ ควรมีให้ครบทุกประเด็น และมีให้มากตามที่ควรมี รูปเล่มเอกสารควรจัดทำให้มีความสวยงาม น่าหยิบน่าจับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการจัดทำเอกสาร 1 รายการอาจใช้ตอบตัวชี้วัดมากกว่า 1 ตัวชี้วัดได้ ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ได้ดี
 8. การจัดเตรียมร่องรอย เอกสาร หลักฐานเพื่อรองรับการประเมินในรูปแบบของการจัดแสดผลงาน มีข้อเสนอแนะดังนี้
 9. นำเสนอเฉพาะร่องรอย เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องเฉพาะในระยะ 5 ปีย้อนหลังติดต่อกันที่ยื่นคำขอเท่านั้น เอกสาร หลักฐานที่มีเกี่ยวข้องกับการประเมินไม่ควรนำมานำเสนอโดยปรกติครูชอบจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ซึ่งมีข้อดีคือรวบรวมเอกสาร หลักฐานไว้ในแหล่งเดียวกัน ค้นหาได้ง่าย แต่ก็มีข้อเสียเช่นเดียวกันคือเอกสาร หลักฐานที่เก็บไว้ในซองพลาสติกในแฟ้มผลงานแต่ละซอง ๆ ซึ่งยากแก่การนำออกมาดูและมีน้ำหนักมาก ทำให้แขนล้า ดังนั้นหากครูเปลี่ยนจากการใช้แฟ้มสะสมงานเป็นจัดทำเอกสาร หลักฐานเป็นเล่ม ๆ น่าจะสะดวกกว่า และถ้าในแฟ้มผลงานนั้นมีเอกสารที่สามารถจัดทำเป็นเล่มได้  3 เล่มหรือ 5 เล่มแล้วเราเอกมานำเสนอจะทำให้เห็นว่าเรามีเอกสารมากขึ้นในเชิงจิตวิทยา
 10. ครูควรจัดทำแผ่นนำเสนอไวนิลสรุปงานออกมาเป็นประเด็น ๆ ให้ชัดเจน
 11. ครูควรนำเสนอเสนอโดยใช้โปรแกรมนำเสนอ ไม่ควรใช้วิธีการบันทึกเสียงนำเสนอในโปรแกรมนั้น ทำให้ให้เห็นว่าเราขาดภาวะผู้นำ หากนำเสนอด้วยตนเองจะเป็นการแสดงถึงศักยภาพของตนเอง ดังนั้นควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการนำเสนอ อาจนำเสนอใน 2 รูปแบบคือการนำเสนอจำแนกตามด้านและเรียงตามลำดับตัวชี้วัด
  • การนำเสนอในภาพรวมทั้ง 5 ปีการศึกษาเรียงตามด้านและตัวชี้วัด
  • หากกรรมการกลั่นกรองสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ก็สอบถามเพิ่มเติม
 12. ครูควรจัดให้การการบริหารความประทับใจ (Appreciate Managements) ให้กับคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ ในหลาย ๆ ประเด็น เช่น การจัดทำ PPT ต้อนรับ การมอบเอกสารประกอบการประเมิน การจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มต้อนรับ และ…….. เป็นต้น
 13. ควรมีการบันทึกภาพนิ่งและถ่ายภาพเคลื่อนไหว้เพื่อการเผยแพร่และเป็นหลักฐานวิธีหรือกระบวนการ

ในการประเมินและหากคณะกรรมการกลั่นกรองฯในระดับเขตพื้นที่ ฯ หรือคณะ อ.ก.ศ.จ.สงสัยในชั้นตอนการประเมินจะได้นำ Clip  VDO. นี้ให้ทราบ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]