วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

แนวทางการตรวจสอบและกลั่นกรองเอกสาร หลักฐานเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล ว21

แนวทางการตรวจสอบและกลั่นกรองเอกสาร หลักฐานเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล ว21 มีแนวทางดังนี้

  1. ศึกษา อ่านและตีความในเอกสาร “คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 อย่างละเอียด
  2. เข้ารับการอบรมและพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์อย่างถ่องแท้ รวมถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายทางสังคมซึ่งได้มีผู้ก่อตั้งจำนวนมาก
  3. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลา “5 ปีนับถึงวันยื่นคำขอ” และ “5 ปีการศึกษา”
  4. ตรวจสอบว่าเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยต่าง ๆ ที่ต้องใช้ตามประเด็นที่กำหนดใน วฐ. 1 และต้องมีการลงนามรับรองเอกสาร หลักฐานโดย (1) ผู้ขอรับการประเมิน และ (2) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทุกแผ่นเพื่อที่จะส่งไปประกอบกับ วฐ. 1 หรือไม่
  5. ตรวจสอบและกลั่นกรองร่องรอย เอกสาร หลักฐานแต่ละประเด็นในแต่ละระดับคุณภาพครบทุกประเด็น ว่ามีครบและเพียงพอหรือไม่ โดยเฉพาะร่องรอย เอกสาร หลักฐานในระยะ 5 ปีย้อนหลังติดต่อกันที่ยื่นคำขอเท่านั้น ถ้าไม่เกี่ยวข้องไม่ประเมิน
  6. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนออย่างสร้างสรรค์
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]