วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

มาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษา ตามหนังสือ ๐๔๐๐๙/ว๑๙๑๖

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1916 ลว 22 พ.ย. 2559 เรื่อง การสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา 10 ปี

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น