วันเสาร์, 16 มกราคม 2564

มาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษา ตามหนังสือ ๐๔๐๐๙/ว๑๙๑๖

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1916 ลว 22 พ.ย. 2559 เรื่อง การสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา 10 ปี


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
สรุป ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
ข้อสอบจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู พร้อมเฉลย
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และ จรรยาบรรณของวิชาชีพ
Loading...