วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

มาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษา ตามหนังสือ ๐๔๐๐๙/ว๑๙๑๖

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1916 ลว 22 พ.ย. 2559 เรื่อง การสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา 10 ปี

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา ว 25/2565
มาตรฐานการศึกษา สำหรับขอรับการประเมิน ว.21 และ วPA
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
สรุป ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ