วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

จากสถานการณ์กรแพระบาดของโรคโควิด 19 ทั่วโลก ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอมริกา อินเดีย และยุรป รวมถึงกรแพระบาดของโรคโควิด 19 ในเอเชีย โดยเฉพาะสาธารณรัฐแห่งสหภาพมียนมา เกิดการแพร่ระบาดของโรค ระลอก 2 ขยายวงกว้าง มากขึ้นและรวดร็ว พบว่า มีผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่วันละหลายร้อยรายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้พื้นที่ชายแดนของเมียนมามีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทใน 10 จังหวัดพื้นที่ชายแดนชายขอบ ด้านเมียนมา มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดกาแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 อาจส่งผลทำให้บุคลากร ของสถานศึกษาและผู้ปกครองเกิดความตระหนกและวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงกำหนดให้ถือปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มขันและต่อเนื่อง ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ จากภาคีเครือข่าย ล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 จึงได้จัดทำ “คู่มือการฝาระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับ การแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 ในสถานศึกษา” หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรของสถานศึกษา ฝ่ยการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง จะได้นำไปใช้ประกอบและเป็นแนวปฏิบัติในการเฝ้ระวัง กำกับติดตาม และเตรียมการเตรียมพร้อม ต่อการเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพระบาดของโรคโควิด 19 อาจเกิดขึ้นในระลอก 2 อย่างทันเหตุการณ์ อันจะส่ผลให้นักเรียน บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ปลอดภัย ไม่เสี่ยง ไม่มีอาการปวยของโคโควิด 19 และสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขตามแนวชีวิต วิถีใหม่ (New Normal)

ดาวน์โหลด คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น