วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

แบบประเมินห้องเรียนสีขาว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบประเมินห้องเรียนสีขาว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การคัดกรองจาแนกกลุ่มปลอด/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด/กลุ่มค้า
– การรายงานการสารวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดมาตรการที่๓ ด้านรักษา รายละเอียดการดาเนินงานพร้อมภาพกิจกรรม ดังนี้
– นโยบายในการบาบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ หน่วยงานอื่น
– การดาเนินงาน “คลินิกเสมารักษ์” จิตสังคมบาบัดในสถานศึกษามาตรการที่๔ ด้านการเฝ้าระวัง รายละเอียดการดาเนินงานพร้อมภาพกิจกรรม ดังนี้
– การดาเนินงาน “ตู้เสมารักษ์” รับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุข
– เครือข่ายด้านการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอบายมุขมาตรการที่๕ ด้านการบริหารจัดการ รายละเอียดการดาเนินงานพร้อมภาพกิจกรรม ดังนี้
– นโยบายและยุทธศาสตร์- แผนงานและโครงการ/กิจกรรม
– คณะกรรมการด าเนินงานและมีห้องปฏิบัติกิจกรรม
– ความร่วมมือและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
– การกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง