วันเสาร์, 16 มกราคม 2564

ดาวน์โหลดตัวอย่าง เอกสารประกอบการย้ายตามตัวชี้วัดการประเมินการย้ายครู

เอกสารประกอบการย้ายตามตัวชี้วัดการประเมินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปัจจุบัน 

  1. ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  วิเคราะห์หลักสูตร  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้ ชิ้นงาน แบบฝึก ใบงาน  มีการวัดผลประเมินผลดังกล่าวครอบคลุมทุกๆด้าน ได้แก่  ด้านความรู้  การปฏิบัติ  กระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้ง  4  ด้าน  ได้แก่ ด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  และมีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตลอดจนมีการบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการสอนอย่างสม่ำเสมอ  ทั้งนี้เพื่อจะได้ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้กับนักเรียนที่มีปัญหา

  1. ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ

ผลที่เกิดจากการพัฒนาทางด้านส่งผลพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรมความมีวินัย ในตนเองโดยใช้กิจกรรมการทำงานกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นสื่อในการพัฒนาและโดยการใช้แบบฝึกในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนได้ร่วมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน  โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยบุคลากรในโรงเรียน และโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ   นอกจากนั้นโรงเรียนยังสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาสื่อและนวัตกรรม

  1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน

การจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการให้นักเรียนได้ฝึกการปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะต่างๆ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ความมีวินัยในตนเอง  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร และการมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจและทักษะไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการเพิ่มพูนสมรรถนะตนเองให้มากขึ้นและส่งผลให้การใช้ชีวิตภายหน้า บนพื้นฐานคุณธรรม นำความรู้ และเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

  1. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา

จากการที่สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา  มีเป้าหมาย  มีทิศทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา  นักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม  โครงการต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งนักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม  ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  ชุมชน  ท้องถิ่น  นอกจากนั้นสถานศึกษายังได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในด้านการดูแลเอาใจใส่ของครูที่มีต่อนักเรียนในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การดูแลด้านพฤติกรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านกิริยา มารยาท  ความมีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ

  1. ผลที่เกิดกับชุมชน

สถานศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา  เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์  เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ กิจกรรมวันสำคัญ  ได้แก่  กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  จนทำให้เกิดความร่วมมือ  ความเข้าใจที่ดีต่อกัน  เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนและท้องถิ่นนอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง  ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละภาคเรียนเพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและเพื่อหาแนวทางในการร่วมพัฒนาโรงเรียนทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และพัฒนาทางวิชาการให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการย้ายตามตัวชี้วัดการประเมินการย้าย


Loading...