วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

คำนำ สารบัญเอกสารประกอบการย้าย

คำนำ สารบัญเอกสารประกอบการย้าย


คำนำ

เอกสารประกอบการพิจารณาการย้ายฉบับนี้  ได้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานปฏิบัติการสอน  โดยจัดทำและเสนอข้อมูลเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบคำขอย้ายฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาการขอย้าย และเป็นประโยชน์ต่อครูที่มีความประสงค์ขอย้าย  คณะกรรมการพิจารณาย้าย  ในการพิจารณาการดำเนินการย้ายต่อไป 

นายครูเชียงราย ดอทเน็ต


สารบัญ

องค์ประกอบที่ 1 ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือวิชาเอก ตามความ

จำเป็นของสถานศึกษา

องค์ประกอบที่ 2 ลำดับสถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายมีความประสงค์ขอย้ายไปปฏิบัติงาน

องค์ประกอบที่ 3 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาปัจจุบัน

องค์ประกอบที่ 4 สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน

องค์ประกอบที่ 5 เหตุผลการขอย้าย

องค์ประกอบที่ 6 ความอาวุโสตามหลักวิชาการ

องค์ประกอบที่ 7 ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับย้าย

ภาคผนวก

คำร้องขอย้าย

สำเนา กพ.7

สำเนาบัตรข้าราชการ

สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

สำเนาปริญญาบัตร

สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอย้าย

สำเนาใบสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อคู่สมรส

สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส

สำเนาทะเบียนบ้านบุตร

สำเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยคู่สมรส

สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนสมรส

ใบรับรองแพทย์คู่สมรสป่วยเป็นโรค SLE

หนังสือรับรองประสบการณ์สอน

ตารางสอน

ประกาศโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564

คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปีการศึกษา 2561

โครงการที่รับผิดชอบ

คำสั่งการปฏิบัติงานจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เกียรติบัตร

รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา


ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างคำนำ สารบัญในการเอกสารการเขียนย้าย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]