วันเสาร์, 16 มกราคม 2564

สมุดเขียนตามคำบอก วิชาภาษาไทย ไฟล์ word

สมุดเขียนตามคำบอก วิชาภาษาไทย ไฟล์ word

สมุดแบบฝึกหัดการเขียนตามคำบอกเป็นสมุดประจำตัวนักเรียน ทำให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการเขียนตามคำบอกในห้องเรียนเป็นประจำ โดยได้นำคำที่นักเรียนได้เรียนและควรเรียนรู้ในแต่ละบทของหนังสือเรียนภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ มาให้นักเรียนเขียนตามคำบอก ซึ่งได้ผลดีมาก นักเรียนสามารถเขียนคำที่เรียนมาและคำที่ควรรู้ได้เป็นอย่างดี จึงได้เผยแพร่ ให้ครูนำไปใช้พัฒนาทักษะการเขียนให้กับนักเรียนในความรับผิดของตนต่อไป

สมุดเขียนตามคำบอก วิชาภาษาไทย ไฟล์ word


Loading...