วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.4 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชุดที่ 1

10 ธ.ค. 2020
2475

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.4 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชุดที่ 1

1. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ที่แตกต่างจากพวก

     ก.  Microsoft Word

     ข.  PowerPoint

     ค.  Windows

     ง.  Lotus Freelance

2. ถ้านักเรียนต้องการนำเสนอข้อมูลที่นักเรียนได้รับมอบหมายให้ไปค้นคว้ามาหน้าห้องเรียน  นักเรียนควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในข้อใด

ก. Microsoft World

ข. Microsoft Excel

ค. Access

ง. Microsoft PowerPoint

3. โปรแกรม Microsoft World เหมาะสำหรับงานในด้านใด

ก. การจัดการด้านเอกสาร

ข. การสร้างสื่อเสนอข้อมูล

ค. การจัดการกับข้อมูลในรูปตาราง

ง. การจัดการกับฐานข้อมูลจำนวนมาก

4. อาร์มต้องการออกแบบการ์ดเนื่องในโอกาสต่างๆ อาร์มควรเลือกใช้โปรแกรมในข้อใด

ก. Word Perfect

ข. Page Maker

ค. Lotus Freelance

ง. Microsoft Excel

5. หากนักเรียนต้องการเน้นข้อความตัวหนา ให้น่าสนใจในโปรแกรมประมวลคำ นักเรียนควรเลือกใช้คำสั่งในข้อใด

ก. A

ข. B

ค. C

ง. D

6. นักเรียนจะไม่มีโอกาสพบรูปร่างในข้อใดในคำสั่งกลุ่มรูปร่างอัตโนมัติในโปรแกรมประมวลคำ             

ก. กล่องรูปดาว

ข. กล่องรูปยิ้ม

ค. กล่องรูปทรงกระบอก

ง.   เครื่องหมายสูตรต่าง

7. ข้อใดไม่สามารถทำงานได้ในโปรแกรมประมวลคำ

ก. สร้างกราฟนำเสนอข้อมูล

ข. แทรกรูปภาพ

ค. คำนวณผลอัตโนมัติ

ง. สร้างตาราง

8. ข้อใดเป็นคำสั่งรวมในโปรแกรมตารางทำงาน

ก. = SUM (A2 : C2)

ข. = A2 + B2 + C+

ค. =Average (A2 : C2)

ง. = MEAN (A2 + B2 + C2)

9. เนสทำการบันทึกข้อมูลจากการทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการ์ตูนที่ชื่นชอบ โดยให้นักเรียนใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 20 คน โดยให้ใส่ตัวเลข เรียงลำดับความชอบจาก 5 คือชอบมากที่สุด ไป1 คือชอบน้อยที่สุดข้อมูลในข้อใด ไม่ สามารถใช้คำสั่งจากโปรแกรมตารางทำงานได้

ก. ค่าเฉลี่ยความชอบการ์ตูนแต่ละเรื่อง

ข. นับจำนวนนักเรียนที่ชอบการ์ตูน A มากที่สุด

ค. สร้างกราฟเปรียบเทียบผลการสำรวจ

ง. สร้างสไลด์นำเสนอผลการสำรวจ

10. ครูหมูอยากหาค่าเฉลี่ยของคะแนนวิชาวิทยาการคำนวณ ครูหมูต้องใช้คำสั่งในข้อใด  ในโปรแกรมตารางทำงาน                  

ก. = Sum

ข. =Average

ค. = COUNT

ง. =STDWV

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 6 เฉลี่ย: 5]