วันเสาร์, 16 มกราคม 2564

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564

10 ธ.ค. 2020
268

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. ปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมิตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษ ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดปฏินการดำเนินการย้ายในแต่ละปี รวมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัด ในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจรณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ กคศ กำหนด จึงกำหนดปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ครู สังกัดสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายละเอียด ตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ศธ 04009/ว 7316 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 ศธจ.

ศธ 04009/ว 7317 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 สพท./สศศ.


Loading...