ตัวอย่างรายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ไฟล์เวิร์ด

การวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีความสำคัญและจำเป็น  จะช่วยให้ครูผู้สอน ได้รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม โดยการกำหนดความต้องการที่จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน เป็นข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานนำไปสู่การวางแผนการเรียนรู้ หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะในเรื่องความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน  เช่น การสอบถาม  การให้ทำแบบทดสอบ  การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานการเรียนรู้  แล้วนำมาวิเคราะห์เป็นรายบุคคล โดยจำแนกให้เห็นองค์รวมของผู้เรียนในแต่ละด้าน กำหนดเกณฑ์การจำแนกคุณภาพผู้เรียน  และสรุปจัดกลุ่มผู้เรียน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อนำไปช่วยเหลือ แก้ไข ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลและมีความสุข พัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามกรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2562) เริ่มต้นค้นวิเคราะห์ ที่ครูและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปวางแผนในการพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ ได้ต่อไป และช่วยให้ครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเอง  คิดเอง  ปฏิบัติเอง  เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ดาวน์โหลด ตัวอย่างรายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ไฟล์เวิร์ด

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *