วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

สมุดเขียนตามคำบอกภาษาไทย

สมุดเขียนตามคำบอกภาษาไทย

สมุดแบบฝึกหัดการเขียนตามคำบอกเป็นสมุดประจำตัวนักเรียน ทำให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการเขียนตามคำบอกในห้องเรียนเป็นประจำ โดยได้นำคำที่นักเรียนได้เรียนและควรเรียนรู้ในแต่ละบทของหนังสือเรียนภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ มาให้นักเรียนเขียนตามคำบอก ซึ่งได้ผลดีมาก นักเรียนสามารถเขียนคำที่เรียนมาและคำที่ควรรู้ได้เป็นอย่างดี จึงได้เผยแพร่ ให้ครูนำไปใช้พัฒนาทักษะการเขียนให้กับนักเรียนในความรับผิดของตนต่อไป

ดาวน์โหลดสมุดเขียนตามคำบอกภาษาไทย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]