วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปฐมวัย-ม.3 สามารถแก้ไขได้

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ปฐมวัย-ม.3 สามารถแก้ไขได้

แผนการจัดการเรียนรู้-ป.1.docx
แผนการจัดการเรียนรู้-ป.2.docx
แผนการจัดการเรียนรู้-ป.3.docx
แผนการจัดการเรียนรู้-ป.4.docx
แผนการจัดการเรียนรู้-ป.5.docx
แผนการจัดการเรียนรู้-ป.6.docx
แผนการจัดการเรียนรู้-ม.1.docx
แผนการจัดการเรียนรู้-ม.2.docx
แผนการจัดการเรียนรู้-ม.3.docx
แผนการจัดประสบการณ์-ปฐมวัย.docx
รายวิชาเพิ่มเติม-ป้องกันการทุจริต.docx

ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ปฐมวัย-ม.3 สามารถแก้ไขได้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 4.3]