วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

สมุดรายงานประจำตัวเด็กระดับปฐมวัย

สมุดรายงานประจำตัวเด็กระดับปฐมวัย

สมุดรายงานประจำตัวฉบับนี้   เป็นเอกสารที่ใช้ในการสื่อสารเรื่องผลพัฒนาการเด็กระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครอง  ข้อมูลพัฒนาการเด็กที่รายงานเป็นรายตัวบ่งชี้ รายมาตรฐานและพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ตามมาตรฐานคุณลักษณะ  ที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยคุณครูประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  ด้วยวิธีการต่างๆและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดให้เด็กแต่ละวันอย่างต่อเนื่อง  แสดงออกถึงความก้าวหน้าของเด็กโดยมีเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ ๓ ระดับคุณภาพ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้   ให้เต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคนต่อไป

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น