วันเสาร์, 16 มกราคม 2564

แบบรายงานปะหน้าคำร้องขอย้าย เพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ

แบบรายงานปะหน้าคำร้องขอย้าย เพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ

1. ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือวิชาเอก ตามความจำเป็นของสถานศึกษา
1.1 ความรู้
1.2 ความสามารถ
1.2.1 การปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน/สถานศึกษา
1.2.2 การได้รับมอบหมายงานอื่นในสถานศึกษา
1.3 ประสบการณ์การสอน
1.4 วิชาเอก ตามความจำเป็นของสถานศึกษา

2. ลำดับสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย

3. ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน

4. สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน

5. เหตุผลการขอย้าย (ให้เลือกเพียงเหตุผลเดียว)

6. ความอาวุโสตามหลักราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบรายงานปะหน้าคำร้องขอย้าย เพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ


Loading...