วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ใช้ฟรี ระบบคลังข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ จาก สพฐ.

21 พ.ย. 2020
2272

ใช้ฟรี ระบบคลังข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ จาก สพฐ.

เชิญชวนคุณครู ใช้ระบบคลังข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ (Standardized Item Bank System: SIBS) โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ รวมรวมข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ จำนวนมาก ให้คุณครูสามารถเลือกมาจัดเป็นชุดข้อสอบได้สะดวก ช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณครู

แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

   แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ปี 2555   แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ปี 2556   แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ปี 2557   แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ปี 2558   แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ปี 2559   แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ปี 2560เฉลยแบบทดสอบ ปี 2555เฉลยแบบทดสอบ ปี 2556เฉลยแบบทดสอบ ปี 2557เฉลยแบบทดสอบ ปี 2558เฉลยแบบทดสอบ ปี 2559เฉลยแบบทดสอบ ปี 2560

แบบทดสอบข้อสอบมาตราฐานกลาง

   แบบทดสอบ ปี 2557   แบบทดสอบ ปี 2558   แบบทดสอบ ปี 2559   แบบทดสอบ ปี 2560 

แบบทดสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA

   ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA และ TIMSS (2551)   ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร์ (2552)   ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ PISA: การอ่าน (2552)   ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA และ TIMSS: วิทยาศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2555)   ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2555)   ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ PISA: การอ่าน (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2555)   ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012 (2557)

แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

   แบบทดสอบ ปี 2558   แบบทดสอบ ปี 2559เฉลยแบบทดสอบ ปี 2558เฉลยแบบทดสอบ ปี 2559

แบบทดสอบคุณลักษณะ

   แบบทดสอบ ปี 2558   แบบทดสอบ ปี 2559เฉลยแบบทดสอบ ปี 2558เฉลยแบบทดสอบ ปี 2559

แบบทดสอบมาตราฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา

   แบบทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2556   แบบทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2556   แบบทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2556เฉลยแบบทดสอบชั้น ป. 6 ปี 2556เฉลยแบบทดสอบชั้น ม. 3 ปี 2556เฉลยแบบทดสอบชั้น ม. 6 ปี 2556

คลังข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ จาก สพฐ.

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 1]