วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม

ตัวอย่าง รายงานสรุปการร่วมกิจกรรมทางวิชาการ อบรม สัมมนา ไฟล์ WORD แก้ไขได้ เครดิต Jatuporn  Thonglard (จตุพร  ทองลาด)

  1. ให้รายงานภายใน 7 วันหลังจากไปอบรมมา  เพื่อไม่ให้งานดินพอกหางหมู
  2. สิ่งที่แนบประกอบการรายงานอบรม แต่ละครั้ง(เย็บมุม)คือ
  •  บันทึกข้อความรายงานผลการอบรม/สัมมนา ไม่น่าจะเกิน 5 แผ่น
  • ภาพการเข้าร่วมกิจกรรม 1 แผ่น (วันละแผ่น)
  • สำเนาเกียรติบัตร
  • สำเนาหนังสือสั่งการ/คำสั่ง+กำหนดการ
  • เอกสารประกอบการประชุม+ใบความรู้ต่างๆ
  1. นำเสนอ ผอ. เมื่อ ผอ. เซ็นรับทราบแล้ว  ให้นำไปเก็บที่แฟ้มก่อน
  2. ให้ไปพิมพ์ชื่อไฟล์  เรื่องเข้าอบรม/ประชุม ในแบบรายงาน ประจำปีไว้ทุกครั้ง (หาง่าย)
  3. เมื้อสิ้นปีการศึกษาแล้ว ให้รวบรวมในแต่ครั้ง เข้าเล่มรวมเป็นเล่ม รายงานอบรมฯประจำปี

แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]