วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

การเขียนรายงานที่ดี

การเขียนรายงานที่ดี

 ก่อนเราจะทำรายงานทุกครั้งเราควรวางแผนการทำก่อนให้ดี ทั้ง คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป เพื่อที่เราจะได้รายงานที่ออกมาดี และควรทำดังนี้

1.       วางโครงเรื่องว่าจะเขียนเรื่องใด และเรื่องนั้น เราจะเขียนหัวข้ออะไรบ้าง

2.       ศึกษาเนื้อเรื่องที่เราจะทำรายงาน ให้เข้าใจเรื่องนั้นให้ดีก่อน

3.       สรุปเนื้อหาจะต้องกระชับได้ใจความ

4.       ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของภาษา

5.       จัดรูปแบบหน้า เว้นขอบ บน ล่าง ซ้าย ขวา  และเรียงลำดับแต่ละหน้าให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนรายงาน


การเรียงลำดับของรูปแบบรายงาน

        การจัดรูปแบบการเขียนรายงาน เรียงลำดับตามนี้

1.       หน้าปก

2.       หน้ารองปก (กระดาษเปล่า)

3.       หน้าปกใน (รายละเอียดเหมือนหน้าปกแต่ใช้กระดาษสีขาว)

4.       คำนำ

5.       สารบัญ

6.       เนื้อเรื่อง

7.       บรรณานุกรม หรือ เอกสารอ้างอิง

8.       ภาคผนวก

9.       รองปกหลัง (กระดาษเปล่า)

10.      หน้าปกหลัง

        การจัดหน้ากระดาษ ใช้กระดาษ A4 โดยตั้งค่าหน้ากระดาษ ดังนี้

  • ซ้าย ระยะห่างเท่ากับ 1.5 นิ้ว
  • ขวา ระยะห่างเท่ากับ 1 นิ้ว
  • บน ระยะห่างเท่ากับ 1.5 นิ้ว
  • ล่าง ระยะห่างเท่ากับ 1 นิ้ว

หมายเหตุ 1 นิ้ว เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร


รูปแบบ การเขียนหน้าปกรายงาน

         รูปแบบ การเขียนหน้าปกรายงาน มีส่วนต่างๆ ดังนี้

ชื่อเรื่อง

จัดทำโดย

ชื่อ นามสกุล ผู้ทำรายงาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  xx  เลขที่ xx

เสนอ
อาจารย์xxx xxx

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา xxxxxx
ชื่อโรงเรียน
ภาคเรียนที่ xx ปีการศึกษา xxxx

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]