วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

รายงานผลการดำรงตนตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณที่ดี

รายงานผลการดำรงตนตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณที่ดี

การครองตน

1. วินัย คุณธรรม จริยธรรมสำหรับความเป็นครู

1.1 การมีวินัยในตนเอง

สามารถควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามระบบระเบียบของสังคมเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม  คือ เป็นคนซื่อสัตย์ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตได้

1.2 วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ

ให้การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมายและหน่วยงานการศึกษาด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม  มีความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงาน ตอนเย็นหลังเลิกงาน ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อุทิศเวลาให้ทางราชการ ไม่ละทิ้งนักเรียน กระทำตนอยู่ในกรอบวินัยของทางราชการ รักษาชื่อเสียง ภาพพจน์ของตนเองและของโรงเรียน  รวมทั้งรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนเองมิให้เสื่อมเสียโดยไม่กระทำการใดๆ ที่ได้ชื่อว่าประพฤติชั่วและไม่กลั่นแกล้งกล่าวหาผู้อื่นโดยปราศจากความจริง

1.3 คุณธรรม จริยธรรม

ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม ไม่เลือกที่รัก มักที่ชัง  มีความวิริยะอุตสาหะ คือ งานไหนที่ยังไม่เคยทำมาก่อน ก็พยายามศึกษา สอบถามผู้รู้ แล้วทำจนสำเร็จ ลุล่วงไปได้โดยดี มีความขยันหมั่นเพียร ทุ่มเทเวลาในการทำงานอย่างเต็มที่แม้กระทำล่วงเลยเวลาราชการก็ตาม เคารพผู้อาวุโสกว่าโดยการแสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา รู้จักการให้อภัย และใช้จ่ายอย่างประหยัด ซื้อเฉพาะของที่จำเป็น เมื่อได้รับมอบหมายงานใดไปทำ จะให้ความใส่ใจต่องาน ไม่โยนงานให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนต้องมาแก้ไขแทน เมื่อทำงานผิดพลาดพร้อมรับฟังและแก้ไข พยายามอดทนอดกลั้นทุกสถานการณ์ และมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ เห็นได้จากการแสดงความเคารพขณะได้ยินเพลงชาติ

1.4 การประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครู

            สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ทั้งทางกาย วาจา ใจ โดยมีกิริยามารยาทดี เรียบร้อย  รู้จักกาลเทศะให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอ ไม่ก้าวร้าวต่อเพื่อนร่วมงานและนักเรียน รู้จักสงบสติอารมณ์ได้เป็นอย่างดี อยู่ในศีลธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่ทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย จิตใจ สติปัญญา  อารมณ์ สังคมของศิษย์ มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองโดยเข้ารับการอบรม  ศึกษาค้นคว้าจากตำรา Internet อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้มาถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ และหลากหลาย อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นผู้มีเหตุผลให้ความเป็นกันเองกับศิษย์เห็นได้จากเมื่อศิษย์มีปัญหาจะมาพูดคุยปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ไม่แสวงหาอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ศิษย์กระทำการใด ๆ อันเป็นการหาผลประโยชน์แก่ตน ตั้งใจสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อนให้มีผลการเรียนดีขึ้น ส่วนนักเรียนที่ดีอยู่แล้วดีขึ้นไปอีกโดยไม่หวังผลตอบแทน เคารพการปกครองระบอบประชาธิปไตย

1.5 การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

            ข้าพเจ้าจะทุ่มเทความตั้งใจในการทำงาน และจะศึกษาเล่าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เข้าร่วมประชุม  สัมมนา เพื่อจะได้นำความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาตำแหน่งหน้าที่การงาน และเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้กับตนเอง

2. การพัฒนาตนเอง

2.1 การใฝ่รู้ใฝ่เรียน

            ข้าพเจ้าสนใจใฝ่หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ ตำรา หนังสือ อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ให้ทันโลกทันเหตุการณ์ งานวิจัยทางด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ และเข้ารับการอบรมต่าง ๆ และจากผู้เชี่ยวชาญ  รวมถึงปราชญ์เฉพาะด้าน

2.2 ความฉลาดทางอารมณ์

            ข้าพเจ้าสามารถทำงานการสอนได้ แม้นักเรียนจะดื้อก็สามารถปรับตัวและหาวิธีเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กให้หันมาสนใจต่อการเรียนได้ สามารถควบคุมอารมณ์โกรธเมื่อนักเรียนไม่ยอมทำงานหรือเชื่อฟัง และอดทนอดกลั้น แล้วพยายามอธิบายเหตุผลและความสำคัญของการเรียนให้เด็กได้เข้าใจว่ามีความสำคัญสามารถทำให้เราได้ดีในอนาคตได้ เป็นทำให้พ่อแม่เกิดความภาคภูมิใจในตัวเรา

2.3 การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

            เมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตาม มักจะต้องทำงานนั้น ๆ ให้สำเร็จตามกำหนดเวลา  ทุ่มเทแม้ว่าต้องทำนอกเหนือเวลาก็ตาม และงานที่ได้มามักเป็นที่พอใจของเพื่อนครูและผู้บริหาร หากงานใดได้รับการแก้ไขก็พร้อมยอมรับและทำการแก้ไขให้ดีขึ้นมา

3. การพัฒนาบุคลิกภาพ

3.1 การพัฒนาบุคลิกที่ดี

            ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม สำรวมกาย วาจา ใจ ทั้งต่อบุคคลในวัยเดียวกันและบุคคลที่อาวุโสกว่า และผู้ที่มีวุฒิภาวะน้อยกว่า มักจะกล่าวคำทักทายและแสดงความเคารพอยู่เสมอ  การแต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามกาลเทศะ สวยงาม

3.2 การปรับตัว

            ข้าพเจ้ารู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง เมื่อไหร่ที่มีปัญหามักจะใช้สติเพื่อแก้ไขปัญหามีจิตใจมั่นคง  สนใจเรียนรู้วัฒนธรรมของสถานศึกษา สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานทุกคนได้ดี และสามารถปรับตัวเพื่อทำการสอนได้ และเกิดความเข้าใจนักเรียน

4. การดำรงชีวิต

4.1 การประพฤติตนตามหลักศาสนา

            ข้าพเจ้านับถือศาสนาพุทธ จึงดำเนินชีวิตโดยการยึดหลักธรรมศีล ๕ ไม่ฆ่าสัตว์  ลักขโมย  ไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสียในทางชู้สาว ไม่พูดจาโกหก พูดจาไพเราะอ่อนหวาน ไม่ดื่มสุราของมึนเมา ดำรงตนเป็นพุทธมามกะที่ดี โดยการไปทำบุญตักบาตรตามโอกาสต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น  และไม่ลบหลู่ดูถูกศาสนาอื่น

4.2 การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

            ข้าพเจ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการเศรษฐกิจในครัวเรือนได้อย่างดี ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย พออยู่พอกินตามอัตภาพ สามารถจัดสรรรายได้ของตนเองได้ 

การครองคน

  1. การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ต่อผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน ข้าพเจ้าได้ให้ความช่วยเหลือบุคคลในองค์กร ในการทำงาน ให้คำปรึกษา และยอมรับฟังความคิดเห็นจากข้อแนะนำต่างๆ ยอมรับในสิ่งที่ตนได้กระทำ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลในองค์กรและนอกองค์กร
  2. การสร้างงานจากการทำงานเป็นทีม ข้าพเจ้าเป็นผู้นำในการวางแผนก่อนการทำงาน ปฏิบัติงานต่างๆ ให้ความร่วมมือในการทำงานทุก ๆ กิจกรรมในองค์กร และให้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ลงมือปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ เต็มความรู้ความสามารถจนงานที่ได้ทำลุล่วงและประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานทุกงาน
  3. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มาขอรับการบริการ และประชาชนในพื้นที่ เป็นหนึ่งในจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่มีต่อผู้รับบริการ และต่อสังคม ข้าพเจ้าไม่เคยปฏิเสธในทุกความช่วยเหลือ เต็มใจให้บริการ สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ถึงแม้ถิ่นที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่นั้นจะต่างศาสนา ต่างภาษาและวัฒนธรรมก็ตาม ข้าพเจ้าพร้อมจะให้ความรู้ ความช่วยเหลือให้กับผู้เรียน ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากผู้เรียนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ผู้ปกครองจึงหวังอยากให้บุตรหลานของตนได้รับการศึกษาที่ดี คอยให้คำแนะนำที่ดี และเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนเสมอที่มีโอกาส

การครองงาน

  1. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ข้าพเจ้ามีแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายในการทำงานเสมอ ลำดับความสำคัญของงาน เพื่อให้การทำงานเป็นระบบ ถูกต้อง และทันท่วงที ไม่ให้ราชการเสียหาย มีความตั้งใจ เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่ได้รับจนสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไข ทั้งงานสายการสอน และงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ซึ่งการปฏิบัติตนดังกล่าวทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร เพื่อนครู นักเรียนและผู้ปกครอง เป็นผู้นำในการทำกิจกรรม
  2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน ศึกษาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ค้นคว้า หาความรู้ ข้าพเจ้าพัฒนาตนเองทั้งการอ่านหนังสือ ค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต ดูข่าวสาร และเข้ารับการอบรมตามความเหมาะสม การพัฒนาด้านสายงาน ข้าพเจ้าก็ให้ความสำคัญโดยเข้ารับการศึกษาต่อในสาขาการศึกษามหาบัณฑิต เพื่อนำความรู้มาพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  3. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน ใช้รูปแบบวิธีการสอนที่แตกต่างให้เหมาะสมกับสาระ เนื้อหา และผู้เรียน ให้เกิดความสนใจและเข้าใจได้ จัดทำนวัตกรรมการสอนเพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย รวมถึงจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริม พัฒนา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้น
  4. ความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ปฏิบัติ ดำเนินงานนั้น ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กร นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานระหว่างส่วนราชการกับประชาชนหรือชุมชน
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 1]
1 ความคิดเห็น
อรอุมา แซ่ตั้ง เมื่อ 18/11/2020 15:12

ขอบคุณค่ะ