วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

คู่มือและคำสั่งการบริหารงาน 4 ฝ่ายพร้อมโครงสร้าง

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และมาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ ดังรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือและคำสั่งการบริหารงาน 4 ฝ่ายพร้อมโครงสร้าง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]