วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2563

แนวทางการจัดทำเอกสารประกอบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

แนวทางการจัดทำเอกสารประกอบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ (15 คะแนน)

การพัฒนาตนเอง ( 5 คะแนน)

ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา (5 คะแนน)

การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรชุมชน (5 คะแนน)

ผลงานที่ได้รับรางวัล ยกย่อง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณ (10 คะแนน)

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (10 คะแนน)

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (10 คะแนน)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (5 คะแนน)

คุณวุฒิ (5 คะแนน)

การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ (10 คะแนน)

ความอาวุโสตามหลักราชการ (10 คะแนน)

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน (5 คะแนน)


Loading...