วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2563

โปรแกรมทะเบียนคุมทรัพย์สิน โรงเรียน

การจัดทำคู่มือทะเบียนคุมทรัพย์สินการให้หมายเลขพัสดุและการตรวจสอบพัสดุประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้โรงเรียนได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินการให้หมายเลขพัสดุและขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปี ได้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน ของโรงเรียน ให้เกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่


Loading...