วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

09 พ.ย. 2020
1117

1. ส่วนต้น

                 1.1  บทคัดย่อ ให้เขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยบทคัดย่อภาษาไทยเรียงเป็นลำดับแรก ต่อด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ เขียนเป็นแบบความเรียง ในเนื้อหาบทคัดย่อควรประกอบด้วย วัตถุประสงค์  จุดมุ่งหมาย  ขอบเขตของการวิจัย วิธีวิจัยรวมถึงเครื่องมือที่ใช้วิธีเก็บข้อมูล จำนวนและลักษณะของกลุ่มที่ศึกษา ผลการวิจัย ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (ถ้ามีการทดสอบ)  เป็นต้น

                 1.2  กิตติกรรมประกาศ คือข้อความที่กล่าวขอบคุณผู้ที่ให้การช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการวิจัย โดยไม่ต้องกล่าวขอบคุณผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติโครงการวิจัยโดยตำแหน่ง ยกเว้นกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานวิจัยโดยตรง ในส่วนนี้ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ และ

                  กรณีที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ให้ระบุข้อความ “การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ……………..(ระบุปีงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัย)”

                 1.3  สารบัญเรื่อง  ตามตัวอย่างสารบัญ

                 1.4  สารบัญตาราง  เป็นที่ระบุถึงตำแหน่งของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในงานวิจัย

                 1.5  สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ เป็นส่วนที่แสดงตำแหน่งหน้าของภาพ  แผนที่  แผนภูมิ  กราฟ ฯลฯ

                 1.6  คำอธิบายสัญลักษณ์  เป็นส่วนที่อธิบายถึงสัญลักษณ์และคำย่อต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัย

2. ส่วนกลาง

               2.1  บทนำ ระบุถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย ขั้นตอนการดำเนินงานโดยย่อ  ประโยชน์ที่ได้รับ และศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี)  เป็นต้น

                2.2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน รายงานถึงหลักทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งควรให้สอดคล้องกับคีย์เวิร์ด ที่กำหนดไว้ในการเสนอโครงงาน

                 2.3  ขั้นตอนการดำเนินงาน และบทที่บรรยายวิธีการที่ใช้ในการวิจัยโดยละเอียดว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง การใช้เอกสารข้อมูล การใช้เครื่องมือ ขั้นตอนการทดลอง เป็นต้น

2.4 ผลการดำเนินงาน เขียนรายงานผลตามขอบเขตที่ตั้งไว้ โดยแสดงผลจากการทำโครงงาน ในรูปแบบ  กราฟ  ตาราง  รูปภาพ  และซอร์สโค้ด ที่มีเพื่อเน้นการอธิบายกระบวนการดำเนินงาน

               2.5   สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปเรื่องราวในโครงงานทั้งหมด เน้นตามขอบเขตที่กำหนดไว้ กล่าวถึงปัญหา และอุปสรรคที่พบ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโครงงานในขั้นตอนต่อไป รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ผลการดำเนินโครงงานที่ได้

3.  ส่วนท้าย                        

3.1  บรรณานุกรม   ระบุชื่อหนังสือ  รายการอ้างอิง  เอกสาร สิ่งพิมพ์  โสตทัศนวัสดุ  ตลอดจนวิธีการที่ได้ข้อมูลมาเพื่อประกอบการเขียนวิจัย  โดยให้ระบุส่วนนำหน้าว่า  ”บรรณานุกรม”  และเรียงลำดับเอกสารอ้างอิง  ภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยภาษาต่างประเทศ โดยเรียงลำดับตัวอักษร ไม่ต้องระบุหน้าของลำดับเอกสารอ้างอิงนั้น

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]