รูปแบบรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์

หัวข้อสำคัญของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย

1.  ส่วนต้น  ประกอบด้วย

1.1 หน้าปก

1.2 ปกใน

1.3 ใบรับรองการจัดทำโครงงาน

1.4 บทคัดย่อภาษาไทย                                            หน้า     ก

1.5 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ                                       หน้า     ข    (ไม่แสดง)

  1. กิตติกรรมประกาศ                                               หน้า     ค    (ไม่แสดง)

1.5  สารบัญเรื่อง                                                 เริ่มหน้า      ง

1.6  สารบัญตาราง

1.7  สารบัญภาพ

1.8  คำอธิบายสัญลักษณ์, ศัพท์เฉพาะ

2.  ส่วนกลาง ประกอบด้วย

2.1  บทที่ 1 บทนำ

2.2  บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.3  บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน

2.4  บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

2.5  บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

3.  ส่วนท้าย ประกอบด้วย

3.1  บรรณานุกรม

3.2  ภาคผนวก

3.3 ประวัตินักวิจัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *