วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2563

การจัดหน้ากระดาษวิจัย

09 พ.ย. 2020
216

การจัดหน้ากระดาษวิจัย

1.  ปกนอก และปกใน 

                 เว้นที่ว่างขอบกระดาษ : ขอบบน 1.5 นิ้ว   ขอบล่าง 1 นิ้ว   ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว  และขอบขวา 1 นิ้ว (เพื่อความสะดวกในการนำไปถ่ายเอกสารลงกระดาษทั้งด้านหน้าและด้านหลังก่อนเข้าเล่ม) ข้อความบนปกนอกให้จัดกลาง

2.  สันปก

เว้นที่ว่างขอบกระดาษ: ขอบบน 1.5 นิ้ว, ขอบล่าง 1 นิ้ว ข้อความบนสันปกให้จัดชิดขอบ

หัวข้อสำคัญของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย

1.  ส่วนต้น  ประกอบด้วย

1.1 หน้าปก

1.2 ปกใน

1.3 ใบรับรองการจัดทำโครงงาน

1.4 บทคัดย่อภาษาไทย                                            

1.5 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ                                    

  1. กิตติกรรมประกาศ                                          

1.5  สารบัญเรื่อง                                                

1.6  สารบัญตาราง

1.7  สารบัญภาพ

1.8  คำอธิบายสัญลักษณ์, ศัพท์เฉพาะ

2.  ส่วนกลาง ประกอบด้วย

2.1  บทที่ 1 บทนำ

2.2  บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.3  บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน

2.4  บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

2.5  บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

3.  ส่วนท้าย ประกอบด้วย

3.1  บรรณานุกรม

3.2  ภาคผนวก

3.3 ประวัตินักวิจัย


Loading...