วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

พฤติกรรมข้อบ่งชี้ข้อปฏิบัติ ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน

ผู้บริหาร
มีความตรงต่อเวลา
มีความพยายามทำงานให้สำเร็จ
ติดตามผลงานอยู่เสมอ
รักษาชื่อเสียงและศักดิ์ศรี
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตัว
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
มีความซื่อสัตย์
รักษาคำพูด
มีระเบียบวินัย
รู้จักการวางแผน
เต็มใจและตั้งใจทำงาน
ขยันขันแข็ง
เชื่อมั่นในตัวเอง  มีความเป็นตัวของตัวเอง
ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด

ครู
มีความตรงต่อเวลา
มีความพยายามทำงานให้สำเร็จ
ติดตามผลงานอยู่เสมอ
รักษาชื่อเสียงและศักดิ์ศรี
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตัว
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
มีความซื่อสัตย์
รักษาคำพูด
มีระเบียบวินัย
รู้จักการวางแผน
เต็มใจและตั้งใจสอน
ขยันขันแข็ง
เชื่อมั่นในตัวเอง  มีความเป็นตัวของตัวเอง
ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด

นักเรียน
มีความตรงต่อเวลา
มีความพยายามทำงานให้สำเร็จ
ติดตามผลงานอยู่เสมอ
รักษาชื่อเสียงและศักดิ์ศรี
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตัว
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
มีความซื่อสัตย์
รักษาคำพูด
มีระเบียบวินัย
รู้จักการวางแผน
เต็มใจและตั้งใจเรียน
ขยันขันแข็ง
เชื่อมั่นในตัวเอง  มีความเป็นตัวของตัวเอง
ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]