วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

6 เทคนิคการทำวิจัย 5 บท

28 ต.ค. 2020
490

6 เทคนิคการทำวิจัย 5 บท จากกิจกรรม Ubiquitous U-Learn We Share คุณเรียนรู้ เราแบ่งปัน

รวมวิดีโอรับชมย้อนหลังเกี่ยวกับ 6 เทคนิคการทำวิจัย 5 บท จากกิจกรรม Ubiquitous U-Learn We Share คุณเรียนรู้ เราแบ่งปัน.

✅ เทคนิคการเลือกหัวข้อการวิจัยและการเขียนบทนำ โดย อ.ดร.เกวลิน อินทนนท์>> https://www.youtube.com/watch?v=nlmokR7kYXQ

.

✅ เทคนิคด้านการทบทวนวรรณกรรม Literature review วิทยากรโดย ผศ.ดร.ทรงชัย ทองปาน>> https://www.youtube.com/watch?v=lW87-4knUZ8.

✅ เทคนิคด้านการวิจัยเชิงเอกสาร Documentary research วิทยากรโดย ผศ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์>> https://www.youtube.com/watch?v=XqBjc5WrHPI.

✅ เทคนิคการวิจัยการสัมภาษณ์ In depth interview รศ.แอนนา จุมพลเสถียร>> https://www.youtube.com/watch?v=1VGe6gKVAw4.

✅ เทคนิคการวิจัยแบบ Logistic Regression Analysis วิทยากรโดย ผศ.ดร.มณฑิรา ดวงสาพล>> https://www.youtube.com/watch?v=sHxTozQz_nU.

✅ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยที่น่าสนใจ วิทยากรโดย รศ.ดร.ศากุน บุญอิต>> https://www.youtube.com/watch?v=TshgIFNmalQ

ขอบคุณที่มา https://www.facebook.com/LIBMAHIDOL/posts/3037431593003911


Loading...