วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2563

แบบสรุปผลการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล

แบบสรุปผลการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล(สำหรับครูที่ปรึกษา) แก้ปัญหาของนักเรียน

1. ด้านความสามารถ การเรียน คือ ไม่ตั้งใจเรียน ไม่มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความสามารถอื่นๆ คือ

2. ด้านสุขภาพ ร่างกาย คือ จิตใจ – พฤติกรรม คือ สมาธิสั้น อยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้

3. ด้านครอบครัว เศรษฐกิจ คือ การคุ้มครองนักเรียน คือ แผนการแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมในห้องเรียน โดย จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย จัดกิจกรรมซ่อมเสริม โดยจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดย จับคู่เพื่อนให้คอยดูแลช่วยเหลือกัน จัดกิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง โดย เยี่ยมบ้าน โทรศัพท์


Loading...