วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

แบบประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู ว21

แบบประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูจากเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู

วิธีการประเมินแต่ละตัวชี้วัดให้ดำเนินการ

            1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู ตามคำสั่ง ของโรงเรียนประโคนชัยวิทยา ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด  โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ของข้าราชการครูอย่างละเอียดรอบครอบตามความเป็นจริง

            2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู บันทึก ระดับคุณภาพที่ได้ในตารางผลการประเมิน  พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต/ ข้อคิดเห็น  เพื่อประกอบการพิจารณา ของผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยวิทยา

             3. กรณีตัวชี้วัดใดมีผลการประเมินต่ำกว่าระดับ 1 หรือมีกิจกรรมไม่ครบถ้วนตามระดับคุณภาพ ไม่ให้คะแนนสำหรับตัวชี้วัดนั้น

             4. ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู ลงลายมือชื่อ  ท้ายตารางการประเมินทุกตัวชี้วัด (จำนวน 3 ท่าน)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]
1 ความคิดเห็น
พัชราวรรณ อนังคพันธ์ เมื่อ 27/10/2020 13:53

เป็นแบบอย่างที่ดี