วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

ดาวน์โหลด เอกสารประเมิน ว.21 เอกสาร 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด แผ่นพับประเมิน วฐ.2

ดาวน์โหลด เอกสารประเมิน ว.21 เอกสาร 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด แผ่นพับประเมิน วฐ.2

            1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู ตามคำสั่ง ของโรงเรียนประโคนชัยวิทยา ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด  โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ของข้าราชการครูอย่างละเอียดรอบครอบตามความเป็นจริง

            2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู บันทึก  ระดับคุณภาพที่ได้ในตารางผลการประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต/ ข้อคิดเห็น  เพื่อประกอบการพิจารณา  ของผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยวิทยา

             3. กรณีตัวชี้วัดใดมีผลการประเมินต่ำกว่าระดับ 1 หรือมีกิจกรรมไม่ครบถ้วนตามระดับคุณภาพ  ไม่ให้คะแนนสำหรับตัวชี้วัดนั้น

             4. ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู ลงลายมือชื่อ  ท้ายตารางการประเมินทุกตัวชี้วัด (จำนวน 3 ท่าน)


คู่มือ ว.21 : https://drive.google.com/file/d/1OdwDQ0GZ44wu_0d7nwjxRz-n0e3MdiqN/view?usp=sharing

เอกสารแนวทางการเก็บเอกสาร 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด : https://drive.google.com/file/d/1UUpWtwWwTz5DezT7C7QBDOr-n-IlP4BE/view?usp=sharing

แผ่นพับประเมิน : https://drive.google.com/file/d/16z3-S9NhlD2SYNHoWXAonHUDXPqOyZju/view?usp=sharing​

เอกสารประเมินตามตัวชี้วัดสำหรับคณะกรรมการ​กลั่นกรอง​ข้อ​มู​ล : https://drive.google.com/file/d/1-q2kE8uTDNaPe5913TSqA4xjnm6yY-hB/view?usp=sharing

วฐ.2 : https://drive.google.com/file/d/13n7iU3farmSr53DM63DqWoQYbz9otlJV/view?usp=sharing

เครดิต นายภัทรดนัย  ใจกล้า

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]