แนวทางการเขียนเค้าโครงวิจัย

เค้าโครงวิจัยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการวิจัย เนื่องจากเป็นขั้นตอนแรกของงานวิจัย  ที่แสดงถึงการศึกษาค้นคว้าแนวคิด  หลักการทฤษฎีเพื่อบูรณาการสู่กรอบความคิด  ตัวแปรการวิจัยและการออกแบบวิจัย  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่าผู้วิจัยมีความสามารถและแนวทางทำการวิจัยได้จนประสบผลสำเร็จหรือไม่  และคณะกรรมการจะช่วยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้วิจัยมีความชัดเจนและได้เค้าโครงวิจัยที่มีความสมบูรณ์  ถูกต้องและมีคุณภาพตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  

กรณีเป็นวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีคณะกรรมการควบคุมหรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้คำปรึกษาแนะนำ  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีความสำคัญต่อนักศึกษามากในการให้คำแนะนำและกำกับดูแลคุณภาพการทำวิจัยให้แก่นักศึกษา

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำการเขียนเค้าโครงวิจัย สำหรับคณาจารย์  บุคลากร  นักวิจัย  รวมทั้งนักศึกษาทั่วไป  สามารถนำหลักเกณฑ์การเขียนเค้าโครงวิจัยไปใช้ได้โดยอนุโลม

1. หลักเกณฑ์การกำหนดหัวข้อวิจัย

การกำหนดหัวข้อวิจัย ผู้วิจัยต้องมีปัญหาหรือข้อสงสัยอยากรู้  และต้องการแสวงหาคำตอบ  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.1  เรื่องที่จะศึกษาควรเป็นเรื่องที่ผู้วิจัยมีความรู้ความสนใจและมีความเป็นไปได้ในการดำเนินการศึกษา

1.2   ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในประเด็นหรือขอบเขตที่จะศึกษา

1.3   นำหัวข้อหรือเรื่องที่จะศึกษาไปปรึกษาที่ปรึกษา

1.4   หัวข้อที่จะศึกษาเป็นหัวข้อที่เป็นบริบทในสาขาวิชาที่สนใจหรือศึกษาอยู่

2. หลักเกณฑ์การตั้งชื่อเรื่องวิจัย

ชื่อเรื่องวิจัยที่ดีมีลักษณะ ดังนี้

2.1 สอดคล้องและสะท้อนประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยสนใจ

2.2  ระบุตัวแปรที่สำคัญรวมอยู่ด้วย   ตัวแปรที่สำคัญคือตัวแปรตามและหากชื่อเรื่องสามารถระบุได้ถึงประชากรและพื้นที่ในการศึกษา   ก็จะเป็นชื่อเรื่องการวิจัยที่สมบูรณ์ยิ่ง

2.3  สั้นกะทัดรัด  ได้ใจความและเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซ้ำซ้อน มีความหมายเฉพาะและสะท้อนประเด็นปัญหาการวิจัยได้ชัดเจน  

3.  หลักเกณฑ์การเรียบเรียงและการนิพนธ์

การเรียบเรียงและการนิพนธ์  มีหลักเกณฑ์  ดังนี้

3.1   หลักความรับผิดชอบในเนื้อหาสาระและสำนวนโวหาร  งานวิจัยถือเป็นการนิพนธ์และการใช้สำนวนโวหารของผู้วิจัยโดยตรง  

3.2   หลักการบูรณาการและการสังเคราะห์  การนำเสนอข้อมูลและผลการทบทวนเอกสารที่ผู้วิจัยรวบรวม ควรเรียบเรียงจากการประมวลความรู้ โดยการบูรณาการและสังเคราะห์ผลงานและแนวคิดทฤษฎีนั้น ไม่ควรตัดต่อข้อความจากเอกสารหรือตำราต่าง ๆ ที่ ผู้วิจัยค้นคว้ามาเรียงเป็นชั้นๆ หรือต่อติดเป็นท่อน ๆ

3.3  หลักการสรุปผลเน้นสู่ประเด็นการศึกษา ผู้วิจัยต้องระวังการสรุปประเด็น ต่างไปจากประเด็นที่ผู้วิจัยกำลังสนใจศึกษาอยู่ และระวังไม่ให้หลงทิศทางไปสู่เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา

3.4  หลักการต้องไม่นำเสนอซ้ำซาก  การนำเสนอข้อมูลหรือประเด็นต่าง  ๆ  ต้องกระชับ   กะทัดรัด   เรียบง่าย  ไม่นำเสนอซ้ำอีกจนเกินความจำเป็น    

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *