รูปแบบการเขียนเค้าโครงวิจัย

รูปแบบการเขียนเค้าโครงวิจัย เขียนได้หลายรูปแบบ  แต่ทั้งนี้ควรเป็นไปตามลำดับเหตุผลของการวิจัย  การนำเสนอรูปแบบการเขียนเค้าโครงวิจัย   มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้วิจัยเขียนเค้าโครงวิจัยได้ถูกต้องตามขั้นตอนและเข้าใจกระบวนการการทำวิจัย  รูปแบบการนำเสนอเค้าโครงวิจัยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อขั้นตอนการทำวิจัย ได้กำหนดรูปแบบเค้าโครงวิจัย  ประกอบด้วย  3  บท ดังนี้

บทที่   1   บทนำ

 • ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย
 • คำถามวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 • ประโยชน์ของการวิจัย
 • ขอบเขตของการวิจัย
 • ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
 • นิยามศัพท์เฉพาะ
 • กรอบแนวคิดในการวิจัย
 • สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
 • ข้อพิจารณาด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมในการวิจัย (ถ้ามี)

บทที่   2   เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 • แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 • งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

บทที่   3   วิธีดำเนินการวิจัย

 • แบบของการวิจัย
 • ประชากรและหน่วยวิเคราะห์
 • การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่มตัวอย่าง
 • เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

1. ตัวอย่างเครื่องมือวิจัย
2. ระยะเวลาดำเนินการวิจัย (Research  timeline)
3. แผนการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (ถ้ามี)
4. แผนการใช้งบประมาณในการวิจัย
5. อื่น ๆ (ถ้ามี)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *