ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย

การเขียนหัวข้อนี้มุ่งตอบคำถามว่า ทำไมจึงศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ศึกษาแล้วจะได้อะไร จึงเป็นการเขียนที่แสดงถึงความสำคัญของปัญหาหรือเรื่องที่เสนอจะทำวิจัย โดยจะต้องพยายามเขียนให้ทราบที่มาของปัญหาและเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยให้ละเอียดชัดเจน  ซึ่งอาจจะต้องกล่าวถึงปรากฏการณ์หรือเรื่องราวที่ผ่านมาของปัญหาที่จะวิจัย พร้อมระบุข้อมูลผลงานวิจัยที่มีผู้อื่นได้ศึกษาไว้แล้วที่อาจมีจุดอ่อนหรือประเด็นข้อสงสัยที่ควรจะต้องศึกษาเพิ่มเติม

                  รูปแบบการเขียนอาจเขียนได้ 2 ลักษณะคือ การเขียนเป็นข้อความทางบวก โดยระบุเหตุผลว่าปัญหานั้นมีความสำคัญหรือถ้าได้ทำวิจัยเรื่องนั้นแล้วจะมีประโยชน์อย่างไร หรือเขียนเป็นข้อความทางลบ  ถ้าไม่ได้ทำวิจัยเรื่องนี้ จะเกิดผลเสียหายอะไรบ้าง

หลักเกณฑ์การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย

                       1.  ระบุความสำคัญของเรื่องที่จะศึกษาและชี้ให้เห็นปรากฏการณ์หรือที่มาของปัญหาให้ชัดเจน  ตลอดจนระบุเหตุผลที่จะต้องศึกษาวิจัยอย่างสมเหตุสมผล

                       2.  ควรนำทฤษฎีและหรือแนวคิดของผู้ที่เชื่อถือได้เป็นที่ยอมรับเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษามากล่าวเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน

                       3.  ชี้ให้เห็นว่าคำถามวิจัยหรือปัญหาการวิจัย (Research  problem) หรือปัญหาที่จะศึกษานั้นคืออะไร  ระบุปัญหาหรือเรื่องที่จะวิจัยว่ามีความสำคัญอย่างไร

                       4.  เขียนให้ตรงประเด็น  ใช้ภาษาที่ถูกต้อง กะทัดรัด  ได้ใจความ  และสามารถเรียบเรียงลำดับความคิดอย่างต่อเนื่องและชัดเจน

                       5.  มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *