การเขียนเค้าโครงวิจัย

การเขียนเค้าโครงวิจัย

ความหมายและความสำคัญของเค้าโครงวิจัย

เค้าโครงวิทยานิพนธ์  เค้าโครงการค้นคว้าอิสระ  หรือเค้าโครงวิจัย  เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดของการวางแผนการวิจัยที่ผู้วิจัยหรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางการทำวิจัยตั้งแต่ต้นจนจบ  การเขียนเค้าโครงการวิจัย  มีความสำคัญและจำเป็นต่อการทำวิจัย   ดังนี้

1. ทำให้ผู้วิจัยได้เรียบเรียงจัดลำดับเชื่อมโยงและขัดเกลาความคิดอย่างเป็นระเบียบชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยก่อนที่จะดำเนินการวิจัยจริง

2.   ทำให้ผู้วิจัยมีแผนปฏิบัติการวิจัยที่ชัดเจนและสามารถควบคุมการวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของการวิจัย

3.  เป็นเอกสารสำหรับผู้วิจัยเพื่อเสนอขออนุมัติ  และหรือขอรับการสนับสนุนการดำเนินการวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระจากคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือผู้เกี่ยวข้อง

4.   เป็นเอกสารสำหรับคณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องใช้ตรวจสอบความสำคัญ ประโยชน์ที่ได้รับ   และความเหมาะสมกับระดับและสาขาวิชาที่ศึกษา  ซึ่งเป็นการยืนยันว่าผู้เสนอเค้าโครง   มีศักยภาพ  ได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด   ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมากพอที่จะดำเนินการวิจัยในหัวข้อที่เสนอนั้นให้สำเร็จตามเป้าหมายได้

5.  เป็นเอกสารสำหรับการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ผู้สนใจทั่วไปได้ทราบรายละเอียดของลักษณะงานวิจัยซึ่งจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษางานวิจัยนั้น  ๆ  เพื่อใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อ ๆ ไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *