วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

อบรมออนไลน์ฟรี รับเกียรติบัตรฟรี พร้อมชั่วโมง PLC

อบรมออนไลน์ฟรี การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กประถมศึกษา รับเกียรติบัตรฟรี พร้อมชั่วโมง PLC

1. การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กประถมศึกษา คลิกเข้าอบรมฟรี

ปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์มากขึ้น ซึ่งการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นก็มีความสำคัญอย่างมากในการให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ใช้โปรแกรมเพื่ออำนวยความสะดวกกับตนเอง

รายละเอียดคอร์ส

การเริ่มต้นเขียนโปรแกรมนั้นจะต้องเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานของการโปรแกรมก่อน เพื่อให้ผู้เรียนที่ไม่มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมได้มีความเข้าใจ แล้วสามารถนำไปต่อยอดในการเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้

2. CS Unplugged คลิกเข้าอบรมฟรี

CS Unplugged หรือ Computer Science Unplugged เป็นแนวคิดการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเล็กไปจนถึงเด็กโต เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์และตรรกศาสตร์ โดยไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์

CS Unplugged คลิกเข้าอบรมฟรี
CS Unplugged คลิกเข้าอบรมฟรี

รายละเอียดคอร์ส

CS Unplugged เป็นแนวคิดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เป็นการใช้กิจกรรม การเล่นสนุก บัตรคำ ปริศนา เกม กระดาน ดินสอสี อุปกรณ์ และสิ่งรอบตัวมาประกอบกันเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้เข้าใจในหลักการพื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ

3. วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง คลิกเข้าอบรมฟรี

ทักษะซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง คลิกเข้าอบรมฟรี
วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง คลิกเข้าอบรมฟรี

รายละเอียดคอร์ส

วิทยาการคำนวนเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) อยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ซึ่งสามารถใช้เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่วนการโค้ดดิ้งเป็นการพัฒนาทักษะในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยีมาพัฒนาชีวิต อาชีพ การงานและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การสร้างภาพยนตร์สั้น คลิกเข้าอบรมฟรี

แนวทางและเครื่องมือในการสร้างภาพยนตร์สั้นอย่างง่ายเพื่อการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวในการสร้างแรงบันดาลใจในการจัดการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่องราวที่น่าสนใจของผู้เรียน การสร้างและการใช้นวัตกรรมเพื่อการศึกษา

การสร้างภาพยนตร์สั้น คลิกเข้าอบรมฟรี
การสร้างภาพยนตร์สั้น คลิกเข้าอบรมฟรี

รายละเอียดคอร์ส

แนวทางและเครื่องมือในการสร้างภาพยนตร์สั้นอย่างง่ายเพื่อการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวในการสร้างแรงบันดาลใจในการจัดการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่องราวที่น่าสนใจของผู้เรียน การสร้างและการใช้นวัตกรรมเพื่อการศึกษา

5. วิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio คลิกเข้าอบรมฟรี

การเรียนรู้เรื่องวิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาแอพพลิเคชั่น ไลน์ (Line Application ) ข้อดีข้อเสียของ Line sticker ขั้นตอนการทำไลน์สติ๊กเกอร์ (Line Creators) และขั้นตอนการนำไลน์สติ๊กเกอร์ไปใช้

วิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio คลิกเข้าอบรมฟรี
วิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio คลิกเข้าอบรมฟรี

รายละเอียดคอร์ส

ในยุคที่ชีวิตประจำวันถูกโยกย้ายเข้ามาอยู่ในจอมือถือ แอพพลิเคชัน LINE ถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการติดต่อสื่อสาร”สติ๊กเกอร์ไลน์” ก็ปรากฏขึ้นในฐานะตัวแทนอารมณ์และความรู้สึกของผู้คนหากเปรียบ LINE เป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่ง สติ๊กเกอร์ไลน์ก็เปรียบเสมือนเครื่องเรือนหรืองานศิลปะที่จำเป็นต้องประดับอยู่คู่บ้านเมื่อใดที่มีเพื่อน ญาติหรือคนใกล้ชิดมาพบเห็น ก็ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกันไป นอกจากสติ๊กเกอร์ไลน์จะเป็นตัวแทนของความรู้สึกแล้ว บางครั้งมันสามารถทดแทนข้อความที่ต้องใช้บ่อยครั้ง หรือแม้แต่ข้อความยาวๆต้องใช้เวลานานในการพิมพ์ อีกทั้งยังมีโอกาสในการพิมพ์ผิดสูง

อบรมออนไลน์ฟรี 13 หลักสูตร “เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู” รับเกียรติบัตรฟรี พร้อมชั่วโมง PLC

ในยุคที่ชีวิตประจำวันถูกโยกย้ายเข้ามาอยู่ในจอมือถือ แอพพลิเคชัน ต่างๆ ถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการติดต่อสื่อสาร สนใจอบรมคลิกด้านล่าง

คลิกดูคอร์สทั้งหมดที่นี่

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]