วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา

องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา

ส่วนนำ

 1.1  ความนำ แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นจุดเน้น และความต้องการของโรงเรียน

 1.2  วิสัยทัศน์

1)  แสดงภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  อย่างชัดเจน

2)  สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ครอบคลุมสภาพความต้องการของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น              

3)  มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้

1.3  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน            

มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1)  มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2)  สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น            

3)  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

2.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

2.1  โครงสร้างเวลาเรียน               

1)  มีการระบุเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติมจำแนกแต่ละชั้นปีอย่างชัดเจน

2)  ระบุเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำแนกแต่ละชั้นปีอย่างชัดเจน             

3)   เวลาเรียนรวมของหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ

2.2  โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี  

1)  มีการระบุรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม ระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา พร้อมทั้งระบุเวลาเรียน และ/หรือหน่วยกิต 

2)  มีการระบุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งระบุเวลาเรียนไว้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 

3)  รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติมที่กำหนดสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จุดเน้นของโรงเรียน

3.  คำอธิบายรายวิชา

1)  มีการระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้  ชั้นปีที่สอน จำนวนเวลาเรียน และ/หรือหน่วยกิต ไว้อย่างถูกต้องชัดเจน   

2)  การเขียนคำอธิบายรายวิชาได้เขียนเป็นความเรียงโดยระบุ  องค์ความรู้  ทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะ  หรือเจตคติ  ที่ต้องการและครอบคลุมตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง        

3)  ระบุรหัสตัวชี้วัด ในรายวิชาพื้นฐานและจำนวนรวมของตัวชี้วัดและระบุผลการเรียนรู้ ในรายวิชาเพิ่มเติมและจำนวนรวมของผลการเรียนรู้ถูกต้อง        

4)  มีการกำหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  สอดแทรกอยู่ในคำอธิบายรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม

   4.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1)  ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี  ได้ระบุกิจกรรม และจัดเวลาสอน ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน        

2)  ในส่วนที่  4 ของหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดทำโครงสร้างและแนวการจัดกิจกรรม  แนวทางการวัดและประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 กิจกรรมที่ชัดเจน 

  5.  เกณฑ์การจบการศึกษา

1)  ระบุเวลาเรียน/หน่วยกิต  ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามเกณฑ์การจบการศึกษาของโรงเรียน ชัดเจน    

2)  ระบุเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนไว้อย่างชัดเจน

3)  ระบุเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้อย่างชัดเจน

4)  ระบุเกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 7 เฉลี่ย: 4.1]