วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

ตัวอย่างแบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานภาพของการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  1. เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2552
  2. เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2553

ระดับคุณภาพ  มีความหมาย 

ระดับคุณภาพ 1   หมายถึง  ปรับปรุง  โดยมีการปฏิบัติในระดับน้อยหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องน้อย หรือปฏิบัติน้อยกว่า 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ   2     หมายถึง   พอใช้  โดยมีการปฏิบัติในระดับปานกลางหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องปานกลาง หรือปฏิบัติ 3-4  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง  ดี  โดยมีการปฏิบัติในระดับมากหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องมากหรือปฏิบัติ 5-6  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ 4  หมายถึง  ดีมาก  โดยมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องมากที่สุด หรือปฏิบัติ 7-8  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]