วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ตัวอย่างวิจัย จากคณะครู 200 เรื่อง

20 ต.ค. 2020
2188

การวิจัยในชั้นเรียนนี้เป็นแนวทำการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนรู้การเรียนการสอน เพื่อแก้ไขปัญหาหรือจัดกิจกรรมนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน แบะพัฒนาการออกแบบสื่อ นวัตกรม ทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อนำผลการวิจัยมาปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ทำไครูผู้สอนต้องเป็นนักวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนครูผู้สอนต้องเป็นครูนักวิจัยในชั้นเรียนด้วยเหตุผลหลายประการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทางการศึกษาและข้อกำหนดของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูและเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการประเมินตรวจสอบทบทวนคุณภาพภายในของ สพฐ และการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ดังนี้
1) มาตรา 30 และมาตรา 24 (5) ใน พรบ. การศึกษาแห่ชาติกำหนดให้ครูทำวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการการเรียนรู้และใช้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งของครูและนักเรียน
2) มาตรฐานวิชาชีพครูด้านมาตรฐานการเรียนรู้ ตามข้อกำหนดของคุรุสภากำหนดให้ครูเป็นผู้ที่มีความร่ในการวิจัยทางการศึกษา รู้จักใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาในชั้นเรียน และมีความสมารถในการทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
3) สพฐ และสมศ. ได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพครูในการตรวจทบทวนคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอกวาด้วยมาตรฐานด้านครูที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนี้เป็นสำคัญ ซึ่งครูผู้สอนจำเป็นต้องมีความร่ความเข้าใจและลงมือปฏิบัติกรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อสะท้อนภาพการดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สำคัญ 7 กิจกรรม คือ

(1) การวิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนพัฒนาการเรียนรู้
(2) การวิเคราะห์ผู้เรียนี้เป็นรายบุคคล
(3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
(4) การใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งและสื่อการเรียนรู้ของตนเองและนักเรียน
(5) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างรอบด้านเน้นองค์รวมและเน้นพัฒนาการ
(6) การใช้ผลการประเมินเพื่อแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการจัด การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
(7) การใช้การวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของตนเอง

ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียน 200 เรื่อง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]