วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

การยื่นคำขอประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560

ว21/2560 – หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว22/2560 – หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายละเอียดเอกสารการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

การยื่นคำขอประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน หากครูมีคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งงครูและด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ แต่ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับชั่วโมงการปฏิบัติงาน /การพัฒนา และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่หากประสงค์จะขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 สามารถนำคุณสมบัติดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4 ไปใช้ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครู
คุณสมบัติในการขอลดระยะเวลาการทำวิทยฐานะ วPA
แจกปกเอกสารประกอบการขอมีวิทยฐานะ ประเมินวิทยฐานะใหม่ PA คศ.2 คศ.3
สรุป (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินวิทยฐานะใหม่ PA เริ่มยื่นแบบประเมิน ตุลาคม 2564
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (Performance Agreement : PA)
สรุป วPA วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ล่าสุด
Loading...