วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

การยื่นคำขอประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560

ว21/2560 – หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว22/2560 – หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายละเอียดเอกสารการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

การยื่นคำขอประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน หากครูมีคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งงครูและด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ แต่ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับชั่วโมงการปฏิบัติงาน /การพัฒนา และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่หากประสงค์จะขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 สามารถนำคุณสมบัติดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4 ไปใช้ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]