วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ใส่ QR Code ในหนังสือราชการ

ใส่ QR Code ในหนังสือราชการ

“QR Code” ในหนังสือราชการ กรณีมีการจัดทำ QR Code สำหรับเอกสารประกอบเรื่อง ปัจจุบันหนังสือราชการจะมี QR code แนบท้ายหนังสือด้วย มีคำถามว่า “ใส่ QR code ในหนังสือราชการได้หรือไม่? เพราะระเบียบงานสารบรรณฯ ไม่ได้กำหนดไว้” แต่มีหลายหน่วยงานใส่ QR code ในหนังสือ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการรับ-ส่งหนังสือและเอกสารผ่านระบบดิจิทัลให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งก็มีคำถามอีกว่า QR code ควรอยู่ตรงไหนของหนังสือ? ด้านซ้าย? ด้านขวา? กึ่งกลาง?

*ตามแนวทางการส่งเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้จัดทำ QR code ที่ท้ายหนังสือนำส่ง ในกรณีที่มีการจัดทำ QR Code สำหรับเอกสารประกอบเรื่อง (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0502/ว 357 ลงวันที่ 31 ก.ค.63) ซึ่งตามระเบียบงานสารบรรณฯ ยังไม่มีการกำหนดรูปแบบตำแหน่งการจัดวาง QR code ในหนังสือราชการ ดังนั้นตำแหน่งการจัดวาง จึงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

สำนักงาน ก.พ.ร.ได้มีข้อเสนอในการปรับปรุงการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล และแนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 63 ให้ ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ติดต่อราชการระหว่างกันด้วยการรับ-ส่งหนังสือราชการทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/17114 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 63)

ขอบคุณที่มา : Facebook ดอกบัวใต้เสาชิงช้า

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]