วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

แนวทางการกรอกข้อมูลในแบบบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงานของครู

แนวทางการกรอกข้อมูลในแบบบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงานของครู

สามารถนับชั่วโมงจากกิจกรรมดังต่อไปนี้

1) กิจกรรมระเบียบแถวและโฮมรูม
2) กิจกรรมระดับ (สอนจริยธรรมนักเรียน)
3) เตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนแข่งขันงานวิชาการต่าง ๆ
4) ติว/ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ตามตารางเรียน 5) พานักเรียนไปทัศนศึกษา
6) สอบกลางภาค/ปลายภาค
7) กีฬาสี
8) เวรประจำวัน เช่น เวรประตูเช้า – เย็น รับนักเรียนเข้าออกโรงเรียน เวรดูแลนักเรียนในโรงอาหารถือ เป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับนักเรียน
9) โครงการต่าง ๆ ของกลมสาระที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ
10) ประชุมผู้ปกครอง
11) สอนปรับพื้นฐาน
12) สอนซ่อมเสริมนักเรียนติด 0, ร, มส, ผ, มผ
13) รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อประจำปีการศึกษาต่าง ๆ + คุมสอบนักเรียนเข้าเรียนต่อ
14) พานักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15) เยี่ยมบ้านนี้กเรียน
16) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
17) ตามคู่มือ ว.21 หน้า 5 ย่อหน้าแรกระบุว่า การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพก็สามารถลงได้ 18)งานกลุ่มบริหารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จริง ๆ
19) การประชุมเกี่ยวกับงานวิชาการกลมสาระการเรียนรู้
20) การปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนในโรงเรียน ฯลฯ รายการต่อไปนี้ไม่ต้องลงในรายงานการปฏิบัติงาน เช่น

  • อยู่เวรยามรักษาการณ์ เพราะไม่เกี่ยวกับสนับสนุนการเรียนรู้ – ไปราชการ/ไปอบรมถือเป็นการพัฒนาตนเองของครู
  • ตรวจการบ้าน
    ร่องรอยหลักฐานประกอบการนับชั่วโมงตามงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น