วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

คู่มือแนวปฏิบัติการยื่น ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการยื่น ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และตัวอย่างการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการฉบับนี้ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งงครูโดย มีสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการพร้อมตัวอย่างเพื่อช่วยให้การยื่นขอประเมินวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด บรรลุผลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือแนว ปฏิบัติการยื่นขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งงครูตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และตัวอย่างการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถ นำไปใช้ในการยื่นประเมินได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ดาวน์คู่มือแนวปฏิบัติการยื่น ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น