วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563

ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ประจำปีการศึกษา 2563

กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ (Competency Based  Approach)จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น  จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตนและสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น ของของหน่วยงานและของตนเองอย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ ครูจึงต้องมีการวางแผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนที่มีคุณภาพ (Individual Development Planning : ID Plan) เพื่อเป็นการพัฒนาที่สนองตอบความต้องการแต่ละบุคคล สน องความสนใจในรูปแบบวิธีการพัฒนา ก็จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
และ เป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องจนทำให้การปฏิบัติหน้าที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อันนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงสามารถตรวจสอบได้และพัฒนาสู่ความเป็นวิชาชีพต่อไป

ดาวน์โหลด

ขอบคุณที่มา : Facebook สอนวิทย์ By Kroo BB


Loading...