เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ ศธ 04002/ว4362 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เว็บไซต์ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่ หนังสือที่ ศธ 04002/ว4362 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังนี้

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามที่ได้รับจัดสรร นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเพื่อให้สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ได้ใช้ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย ตรงตามความต้องการ คุ้มค่าในการใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และได้ครุภัณฑ์ ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับการเรียนการสอน โดยให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายใน วงเงินที่ได้รับ จึงให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 รวมทั้ง กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการพัสดุ

ขอบคุณที่มา : สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *