วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

แจกเกมการศึกษาปฐมวัย

แจกเกมการศึกษาปฐมวัย

วัตถุประสงค์ของเกมการศึกษาปฐมวัย

  1. ส่งเสริมการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล การ ตัดสินใจแก้ปัญหา

2. ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อเล็กและการประสาน สัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

3. ส่งเสริมนิสัยดีให้แก่เด็ก เช่น การมีวินัยในตนเอง และหมู่คณะ ความอดทนอดกลั้น ความชื่อสัตย์ การเป็นผู้นำผู้ตาม เป็นต้น

4 . ส่งเสริม การเล่นร่วม กัน เป็น การสร้าง สัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น เพราะในบรรยากาศการ เล่นั้นนี้เป็นการฝึกฝนการยอมรับผู้อื่น และการที่ ผู้อื่นยอมรับตนได้ เป็นการเรียนรู้การเข้าสังคม เด็ก จะแสดงพฤติกรรมจากการสนทนาถือยทีถือยอาศัย กัน

5. ส่งเสริมทักษะที่ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ ทักษะการฟังการดูการดมการชิมและการจับ สัมผัส เกมการศึกษาเปิดโอกาสให้เด็กได้กระทำได้ สำรวจ ค้นคว้า จึงเป็นประสบการณ์ตรงที่เด็กเต็ม ใจรับด้วยความสนุก ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ช่วยให้ เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด

ดาวน์โหลดเกมการศึกษาปฐมวัย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
2 ความคิดเห็น
ใบเฟิร์น เมื่อ 08/10/2020 09:24

เยี่ยมมากค่ะ จะได้นำสื่อไปสอนเด็กๆ

พิม เมื่อ 08/10/2020 09:24

ขอบคุณมากเลยค่ะ คุรครู