วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ตัวอย่าง คำนำ สารบัญ เอกสารประกอบการพิจารณาการย้ายครู

ตัวอย่าง คำนำ

เอกสารประกอบการพิจารณาการย้ายฉบับนี้  ได้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานปฏิบัติการสอน  โดยจัดทำและเสนอข้อมูลเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน             

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบคำขอย้ายฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาการขอย้าย และเป็นประโยชน์ต่อครูที่มีความประสงค์ขอย้าย  คณะกรรมการพิจารณาย้าย   ในการพิจารณาการดำเนินการย้ายต่อไป

ตัวอย่าง สารบัญ

สารบัญ ประวัติส่วนตัวผู้ขอย้าย   
องค์ประกอบที่ 1 ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือวิชาเอก  ตามความจำเป็นของสถานศึกษา 
องค์ประกอบที่ ๒ ลำดับสถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายมีความประสงค์ขอย้ายไปปฏิบัติงาน 
องค์ประกอบที่ ๓ ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาปัจจุบัน 
องค์ประกอบที่ ๔ สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน 
องค์ประกอบที่ ๕ เหตุผลการขอย้าย 
องค์ประกอบที่ ๖ ความอาวุโสตามหลักวิชาการ 
องค์ประกอบที่ ๗ ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับย้าย บัญชีเอกสารประกอบคำร้องขอย้ายฯ หนังสือรับรองประสบการณ์สอน     
ภาคผนวก 
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาย้ายฯ ต่างๆ ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ การดำรงตนและการพัฒนาตนเอง ภาพถ่ายประกอบการพิจารณาย้ายฯ       
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 4 เฉลี่ย: 4]
1 ความคิดเห็น
นายศักดิ์ชัย คำยืน เมื่อ 04/10/2020 21:42

เยี่ยมมากครับ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง