วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมวิชาศิลปะ

28 ก.ย. 2020
3585

ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมรายวิชาศิลปะ

ตัวอย่างผลงาน รวมนวัตกรรมรายวิชาวิชาศิลปะ  เพื่อให้ครูได้นำไปพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่ขึ้น วันนี้ครูเชียงรายเลยรวบรวม ผลงานรวมนวัตกรรมรายวิชาศิลปะ  วิจัยในชั้นเรียนรายวิชาศิลปะ  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะ  ให้คุณครูได้ดาวน์โหลดไปศึกษาครับ

ศิลปะ หมายถึง ผลแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในรูปลักษณะต่างๆ ให้ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ ตามประสบการณ์ รสนิยม และทักษะของบุคคลแต่ละคน นอกจากนี้ยังมีนักปราชญ์ นักการศึกษา ท่านผู้รู้ได้ให้นิยามความหมายของศิลปะแตกต่างกันออกไป ศิลปะ คือ การเลียนแบบธรรมชาติ การแสดงออกของบุคลิกภาพทางอารมณ์ของมนุษย์ การสื่อสารอย่างหนึ่งระหว่างมนุษย์ การระบายความปรารถนาในใจของศิลปินออกมา การแสดงออกของผลงานด้านต่างๆที่สร้างสรรค์

ดาวน์โหลดตัวอย่างผลงานนวัตกรรมรายวิชาศิลปะ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 4 เฉลี่ย: 3.5]