ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมคณิตศาสตร์

รวมนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตัวอย่างผลงาน รวมนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อให้ครูได้นำไปพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่ขึ้น วันนี้ครูเชียงรายเลยรวบรวม ผลงานรวมนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิจัยในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้คุณครูได้ดาวน์โหลดไปศึกษาครับ

 คณิตศาสตร์มีความสำคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุมีผล เป็นระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทำให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต (กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2548:1) นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สำนักทดสอบทางการศึกษา. 2546 : 2)


ดาวน์โหลดตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมคณิตศาสตร์

Comments

  1. ขอขอบคุณที่แบ่งปันตัวอย่างงานเพื่อประโยชน์และแนวทางในการศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *