วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563

ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมวิชาภาษาไทย

23 ก.ย. 2020
352

ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ครูได้นำไปพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่ขึ้น วันนี้ครูเชียงรายเลยรวบรวม ผลงานนวัตกรรมวิชาภาษาไทย วิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ให้คุณครูได้ดาวน์โหลดไปศึกษาครับ

นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการระทรวงศึกษาธิการ เน้นย้ำเรื่องการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ต้องเป็ตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยมีการประเมินผลอย่างรูปธรรม ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่อง เขียนคล่อง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในระดบที่สูงขึ้นและใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงของการศึกษาของชาติ

ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมวิชาวิทยาศาสตร์


Loading...