วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563

ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา

23 ก.ย. 2020
251

ตัวอย่างผลงาน นวัตกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ครูได้นำไปพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่ขึ้น วันนี้ครูเชียงรายเลยรวบรวม ผลงานนวัตกรรมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิจัยในชั้นเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้คุณครูได้ดาวน์โหลดไปศึกษาครับ

สุขศึกษา คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นในตัวบุคคล การเปลี่ยนแปลงนี้สัมพันธ์กับความสัมฤทธิ์ผลส่วนบุคคลและส่วนชุมชนตามเป้าหมายทางสุขภาพอนามัย สุขศึกษาไม่สามารถที่จะหยิบยื่นให้บุคคลอื่นโดยบุคคลหนึ่งได้ สุขศึกษาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลวัตรที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยบุคคลอาจยอมรับหรือไม่ยอมรับข้อมูล เจตคติ และการปฏิบัติใหม่ๆ ซึ่งเกี่ยวกับเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขก็ได้

วรศักดิ์ เพียรชอบ (2527, หน้า 1-2) กล่าวว่า การพลศึกษาเป็นการศึกษาที่สำคัญส่วน หนึ่งของหลักสูต ในการที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีการเจริญเติบโตและมีการพัฒนาตามจุดหมาย ปลายทางที่โรงเรียนได้วางไว้ การพลศึกษาอาจจะกล่าวได้ว่า ” เป็นกระบวนการศึกษาอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการเจริญงอกงามและมีการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ สังคม โดยอาศัยกิจกรรมพลศึกษาที่ได้เลือกฟันแล้ว เป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ ” การพลศึกษา ในระบบโรงเรียนนน จุดมุ่งหมายสำคัญประการหนึ่ก็คือต้องการให้เด็กมีความเข้าใจและ ออกกำลังกายเป็นกิจนิสัยในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลดตัวอย่างผลงาน สุขศึกษาและพลศึกษา


Loading...